Obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
 1. Smluvní strany: Vladimír Šebek, fyzická osoba, sídlem Bartákova 38, Praha 4, e-mail: vladimir.sebek@seznam.cz, telefon, 776 109 941, jako poradce a zprostředkovatel na straně jedné (dále jen poradce) a fyzická, či právnická osoba, jež hodlá využívat služeb poradce (dále jen klient) na straně druhé.
 1. Poradce působí také, jako zprostředkovatel smlouvy mezi klientem a třetí stranou. 
 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poradce a klienta. 
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí eventuální kupní smlouvy, pokud by taková to smlouva byla mezi poradcem a klientem uzavřena. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
 1. Tyto obchodní podmínky a popřípadě kupní smlouva mezi poradcem a klientem se uzavírají v českém jazyce. 
 1. Veškerá ujednání mezi poradcem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 1. Poradce, jako zprostředkovatel smlouvy mezi klientem a třetí stranou, nenese odpovědnost za smlouvu uzavřenou mezi klientem a třetí stranou. Nenese tedy zejména odpovědnost za její plnění, či kvalitu dodávaných služeb i kvalitu zboží apod., plynoucí od třetí strany. 
 1. V případě sporu mezi klientem a třetí stranou se poradce pokusí o smír v podobě například nalezení náhradního řešení vyhovující jak klientovi, tak třetí straně, či jiného urovnání sporu. 
 1. Všechna práva k webovým stránkám poradce, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poradci. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poradce. 
 1. Poradce nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 1. Znění obchodních podmínek může poradce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 1. 2022