GDPR

 1. Kdo je správcem Vašich údajů
  Správcem Vašich osobních údajů jsem já osobně Vladimír Šebek, fyzická osoba.
 2. Jak můžete kontaktovat mého pověřence pro ochranu osobních údajů
  Zatím jsem nikoho nepověřil, proto jsem já sám pověřenec. Kontaktovat mne můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami prostřednictvím e-mailu na emailu: vladimir.sebek@seznam.cz. 
 3. Jaké osobní údaje o Vás zpracovávám, proč a jak dlouho
  Zpracovávám jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon a adresu, za účelem kontaktu. Dále zpracovávám anamnézu Vašich zdravotních potíží, avšak jen tehdy, pokud mi ji sdělíte a to za účelem poradenství. Uvedené údaje zpracovávám pro uvedené účely pouze po dobu trvání spolupráce, tedy po dobu, co budete mým klientem.
  Vaše osobní údaje také zpracovávám, abych Vámi mohl komunikovat a mohl Vás včas informovat o všech skutečnostech souvisejících s Vaší eventuální objednávkou, a to z důvodu uzavření a plnění smlouvy se třetí stranou. Tyto údaje budu pro uvedený účel zpracovávat po dobu trvání této smlouvy.
  Váš osobní údaj typu jméno, e-mailová adresa, telefon budu zpracovávat pro účely zasílání newsletterů (obchodních sdělení) týkajících se nabídek služeb a zboží. Pokud si již nebudete přát zasílat tyto newslettery na Vaši e-mailovou adresu, je možné se zdarma odhlásit z jejich odběru na odkaze obsaženém v newsletteru. Tento údaj budu zpracovávat na základě mého oprávněného zájmu, kterým je přímý marketing. Tento údaj budu pro uvedený účel zpracovávat po dobu pěti let. Proti tomuto zpracování (přímý marketing) máte právo kdykoliv bezplatně podat námitku.
  Vaše další osobní údaje, které mi eventuálně poskytnete typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, ev. společnost, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, mailovou adresu, telefonní číslo dále zpracováváme za účelem obhajoby právních nároků (například vymáhání pohledávek, uplatnění práv z vadného plnění, uplatnění práv na náhradu újmy), a to z důvodu našeho oprávněného zájmu. Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení. Proti tomuto zpracování máte právo kdykoliv bezplatně podat námitku.
 4. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
  Poskytnutí osobních údajů typu jméno, příjmení, společnost, ulice, číslo popisné, město, PSČ, identifikační číslo, e-mailová adresa, telefon, anamnéza zdravotních potíží, je dobrovolné. Pokud mi však neposkytnete některý údaj, nebudu schopen dodat objednanou službu. V případě, že mi neposkytnete Váš e-mail a telefon, nebudu schopen s Vámi rychle a efektivně komunikovat ohledně dodání služby a vaší eventuální objednávky uzavřené i se třetí stranou.

  Podle zákona jsem povinen při vystavení daňového dokladu v tomto dokladu mj. uvést označení osoby (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), pro kterou se plnění uskutečňuje, a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Poskytnutí těchto osobních údajů pro účely vystavení daňového dokladu je tedy povinné a vyplývá přímo ze zákona. Bez těchto údajů Vám nebudu schopen vystavit platný daňový doklad.

 5. Komu předávám Vaše osobní údaje
  Vaše osobní údaje předávám pouze v nezbytném rozsahu také těmto kategoriím příjemců:

  oprávněným zaměstnancům správce;
  mým smluvním partnerům za účelem zprostředkování uzavření smlouvy se třetí stranou;
  mým smluvním partnerům, v případě, že se vedle mne podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť, poskytovatelům poštovních služeb;
  jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům);
  jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, správním orgánům).​

 6. Jaká jsou Vaše práva
  Máte právo:

  Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  na výmaz Vašich osobních údajů, nebo na omezení jejich zpracování;
  podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
  na přenositelnost svých údajů.